عدم الزام و ممکن نشدن اجبار شوهر به پرداخت نفقه چه مفهومی داره؟

معنای عدم الزام و ممکن نبودن اجبار شوهر، همگی به معنای رد پرداخت نفقه یا ممکن نبودن پرداخت نفقه در شرایط گوناگون از طرف زوج (مرد) هستند. در چنین شرایطی زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و خواستار نفقه‌ی خود بشود (این درخواست نفقه می‌تواند شامل نفقه‌ی زمان گذشته‌ی زن نیز بشود) و اگر مرد حاضر به پرداخت نفقه نشود در نهایت دادگاه می‌تواند مرد را وادار به قبول طلاق نماید و یا خود امر طلاق را به انجام برساند.

تمرین تاریخ : 01 January 1970