نفقه یعنی چی؟

تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت و موقعیت زن مانند غذا، لباس، مسکن، لوازم منزل، مخارج درمانی و بهداشتی و هر چیزی که به صورت عادت یا احتیاج، لازمه‌ی زندگی زن و فرزند باشد نفقه نامیده می‌شود.

تمرین تاریخ : 01 January 1970