تشخیص مبتلا بودن مرد به جنون در صورت شکایت زن به دادگاه بر عهده‌ی کیست؟

این مورد را پزشکی قانونی تشخیص و به دادگاه اعلام خواهد داد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970