فرم شروط ضمن عقد چیست ؟

فرم شروط ضمن عقد که از سوی دفتر ازدواج آیین مهر و وفا خدمتتان ارایه می‌شود دارای دو قسمت الف و ب- 12 بند- سایر شرایط- میزان مهریه و قسمت مشخصات و محل امضای زوج و زوجه و محل امضای ولی زوجه می‌باشد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970

sdgasg

17/07/15