در صورت عنن مرد (ناتوانی مرد) و درخواست طلاق از سوی زن آیا مهریه به زن تعلق میگیره؟

در صورت عدم نزدیکی نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970