شامل شدن نفقه زن در مورد زمان گذشته چه شرایطی داره؟

نفقه زن از تاریخ عقد نکاح به عهده‌ی مرد است و زن در صورت تمکین به شوهر و عدم پرداخت نفقه از طرف مرد می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و نفقه خود را از تاریخ عقد نکاح درخواست کند. در این مورد لازم است که زوج و زوجه و خانواده‌های آنان به این نکته توجه کنند که در صورتی که بین دو خانواده و زوج و زوجه مدتی برای نامزد ماندن و حضور زوجه (زن) در خانه‌ی پدری تعیین شود، در صورت بروز حالت درخواست نفقه‌ی زمان گذشته از سوی زوجه، احتمال دارد که طبق نظر مراجع قانونی، دوران توافق شده‌ی نامزدی، شامل لزوم پرداخت نفقه از طرف زوج (مرد) شمرده نشود. لذا یاران گرامی توجه داشته باشند که در صورت تعیین مدت زمان خاصی برای حضور زوجه در خانه‌ی پدری (تا ازدواج)، موعد پیش از ازدواج می‌تواند در تعیین تکلیف شروع تاریخ نفقه‌ی زن تاثیرگذار باشد.

تمرین تاریخ : 01 January 1970