آیا مرد میتونه به دلیل فقر و نداری نفقه زن رو نده؟

خیر. مرد چه فقیر باشد و چه غنی باید نفقه زن را بپردازد. هم‌چنین پرداخت نفقه‌ی زن نسبت به پرداخت نفقه به اقارب(خانواده و فامیل) ارجحیت دارد و شامل گذشته و آینده نیز هست، اما پرداخت نفقه به اقرباء فقط شامل آینده می‌باشد. پرداخت نفقه زن حتی نسبت به پرداخت دیونِ (بدهی‌هایِ) مرد هم در اولویت است.

تمرین تاریخ : 01 January 1970