pic/دفتر-عقد-و-عروسی1874711846.jpeg

آیا قانوناً ممکنه که شخص ثالثی مهریه‌ی تعیین شده برای زن را ضمانت بکنه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله قانوناً این امر امکان دارد ولی از جنبه‌ی اخلاقی و عاطفی تاثیر نامطلوبی روی مرد خواهد داشت.