pic/دفتر-عقد-و-عروسی1702200231.jpeg

اگر مهریه تعیین نشده باشه و زن و مرد بدون نزدیکی با هم طلاق بگیرن چه وضعیتی پیش میاد؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به زن مهریه تعلق خواهد گرفت ولی در این حالت مهرالمثل به مهرالمتعه تبدیل خواهد شد. یعنی مهریه بر طبق وضعیت مالی مرد تعیین می‌شود.