pic/دفتر-عقد-و-عروسی708150087.jpg

تعیین مهریه بعد از عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

اگر بین زن و مرد بعد از عقد نکاح نزدیکی واقع شده باشد خیر، این امر امکان‌پذیر نیست، در چنین حالتی فقط مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. (رجوع کنید به تعریف مهرالمثل) اما اگر زن و مرد مهریه تعیین نکرده باشند و بعد از عقد نکاح بین زن و شوهر نزدیکی واقع نشده باشد می‌توانند در مورد مهریه توافق کنند.