pic/دفتر-عقد-و-عروسی1181970092.jpg

تعدیل مهریه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

ارزیابی کردن مهریه به نرخ روز را تعدیل مهریه می‌گویند که در قدیم وجود نداشت ولی امروزه انجام می‌شود.