pic/دفتر-عقد-و-عروسی1820487092.jpg

مهرالسنه یعنی چی؟ و آیا مهریه مقدار خاصی داره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظر وجود دارد در یکی از این نظرها معتقدند که مقدار مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار بیش‌تر باشد و اگر مقدار مهریه از این مبلغ بیش‌تر باشد به همین مبلغ برگشت می‌کنند. برخی دیگر از فقها نیز مقدار "مهرالسنه" و در نظر گرفتن و رعایت آن را مستحب شمرده‌اند. در حال حاضر و طبق ماده 1080 قانون مدنی، میزان مهریه طبق توافق زن و مرد تعیین می‌شود و میزان خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است.