pic/دفتر-عقد-و-عروسی288742284.jpg

انواع مهریه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

- مهرالمسمی: یعنی مهریه‌ای که در هنگام عقد نکاح مقدارش تعیین شده باشد. 2- مهرالمثل: اگر هنگام عقد نکاح میزان ارزش مهریه‌ای که مورد توافق زن و مرد هست نامشخص باشد یا حالت مالیت (مال بودن) نداشته باشد. زن از مهرالمثل برخوردار خواهد شد. در چنین حالتی موقعیت و وضعیت شخصی، خانوادگی و سایر شرایط و صفات زن و نیز میانگین مهریه‌ی نزدیکان زن برای تعیین ارزش مادی مهریه در نظر گرفته خواهد شد 3- مهرالمتعه: این مورد بر طبق وضعیت مالی مرد تعیین می‌گردد.