pic/دفتر-عقد-و-عروسی124175941.jpg

اگر مهریه‌ی زنی عندالمطالبه باشه و تعداد سکه 110 یا کم‌تر از 110 سکه باشه ولی مرد باز توانایی پرداخت همون مقدار 110 سکه یا کم‌تر را نداشته باشه چه وضعیتی پیش میاد؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در چنین حالتی و با تقاضای اعسار از طرف مرد معمولاً دادگاه مبلغ را تقسیط‌بندی می‌کند و اگر مرد اقساط را نپردازد زن می‌تواند او را به حبس دچار کند. اگر هم در طول دوران پرداخت اقساط مذکور وضعیت مالی مرد بهتر شود باز زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و خواهان تجدیدنظر در اقساط مذکور گردد.