pic/دفتر-عقد-و-عروسی976872505.jpg

در مهریه قضیه‌ی 110 سکه چیه؟ و در حالت کلی اگر زنی برای مهریه شکایت کنه چه وضعیتی پیش میاد؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

نظر به ماده‌ی 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مقدار مهریه تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل 110 سکه تمام بهار آزادی شامل ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی است. در قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی به ماده‌ی 3 تغییر یافته و معنای آن این است که اگر شخص بدهکار به دنبال صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و طی شدن مهلت پرداخت بدهی یا دِین، آن بدهی یا دِین را نپردازد یا رضایت طلبکار را اخذ نکند و یا به مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تقاضای اعسار (اعلام ناتوانی از پرداخت بدهی) ننماید، دادگاه در صورت تقاضای طلبکار، فرد بدهکار را به زندان خواهد فرستاد. پس اگر مهریه‌ی زن زیر 110 سکه و یا برابر با 110 سکه باشد و مرد آن را پرداخت نکند محکوم به حبس خواهد شد. اگر مرد توانایی پرداخت تا 110 سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن را نداشته و تقاضای اعسار به دادگاه بدهد، دادگاه می‌تواند پس از بررسی، تقاضای او را رد یا قبول نماید. در صورت قبول تقاضای اعسار مرد از طرف دادگاه، مرد باید مهریه زن را طبق اعسار و تقسیط مقرر شده بپردازد وگرنه زن باز می‌تواند او را به حبس دچار کند. ضمن این که زن قادر است در صورت داشتن مدارکی مبنی بر توان مالی مرد، آن‌ مدارک را به دادگاه ارایه کند تا تقاضای اعسار مرد توسط دادگاه رد شود. در مواردی که مهریه بیش‌تر از 110 سکه است اگر مرد واقعاً توانایی مالی نداشته باشد دادگاه او را مجبور به پرداخت تعداد بالاتر از 110 سکه نخواهد کرد. در این جا باز هم زن اگر مدارکی داشته باشد که قدرت مالی مرد را برای پرداخت میزان بالاتر از 110 سکه تمام بهار آزادی را ثابت کند می‌تواند به دادگاه ارایه نماید، در چنین حالتی و در صورت توان مالی مرد، او باید تعداد بالاتر از 110 سکه را هم پرداخت نماید.