pic/دفتر-عقد-و-عروسی136228466.jpg

مهریه عندالمطالبه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی ساده یعنی به محض این که زن از طریق دادگاه مهریه خود را از مرد خواست، مرد باید آن را فوراً بپردازد.