pic/دفتر-عقد-و-عروسی3371734.jpg

سایر شروط

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

"سایر شروط ضمن عقد" به این معنا می‌باشد که زوج و زوجه می‌توانند به غیر از "شروط ضمن عقد" دوازده‌گانه که در سند ازدواج چاپ شده و از قبل وجود دارد و نیز به غیر از موارد مشخص پیشنهاد شده توسط قوه‌ی قضاییه، با توافق یک‌دیگر هر شرط دیگری را نیز اضافه نمایند، البته آن شرط یا شروط نباید "مخالف مقتضای عقد باشند" یعنی نباید با اساس و هدف ازدواج تعارضی داشته باشند. پیشنهاد می‌شود که در مورد تغییر متن شروط و یا اضافه کردن شرط یا شروطی به غیر از شروط دوازده‌گانه و شروط پیشنهادی قوه‌ی قضاییه به سند ازدواج، زن و شوهر توسط وکیل رسمی حاذق و نیز با مراجعه به اداره‌ی ثبت نسبت به تنظیم متن نوشتاری مورد توافق خود اقدام نمایند تا بعدها در اجرای قانونی موارد شرط شده به مشکل برخورد نکنند.