pic/دفتر-عقد-و-عروسی1567866448.jpg

عده

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی ساده عده یعنی مدت زمانی که یک زن طلاق گرفته طی آن مدت زمان نمی‌تواند ازدواج کند. (به خاطر اطمینان از نداشتن فرزند از ازدواج سابق و نیز نوعی احترام به ازدواج سابقش). مدت زمان "عده" بر حسب نوع پایان ازدواج زن متفاوت است که در احکام شرعی موجود می‌باشد.