pic/دفتر-عقد-و-عروسی1949185549.jpg

معنای درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق و طلاق‌های بائن- رجعی- خلع- مبارات

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی بسیار ساده، شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق یعنی این که مرد حق طلاق خودش را بدون شرط به زن منتقل می‌کند. بر طبق مذهب شیعه حق طلاق متعلق به مرد است در ماده 1133 قانون مدنی نوشته شده است: مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد (بدیهی است که با شرایط شرعی و قانونی) زن تحت شرایطی که شامل شروط ضمن عقد و نیز اثبات عسر و حرج (که شرح آن در ضمن پرسش‌و‌پاسخ‌های بند 2 شروط ضمن عقد داده شده) می‌تواند این حق را از مرد به خود منتقل کند و طلاق بگیرد. اما در شرط شماره‌ی 5 تکمیلی عقد، حق طلاق بدون هیچ شرطی به زن داده می‌شود و زن هر وقت که خواست می‌تواند با گرفتن یا نگرفتن مهریه از مرد طلاق بگیرد. در شرح طلاق و انواع آن باز به بیانی بسیار ساده، طلاق به معنای آزاد نمودن و رهایی است طبق ماده‌ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو نوع است: 1- طلاق رجعی: یعنی وقتی که مرد دیگر نمی‌خواهد با زن زندگی کند. 2- طلاق بائن: یعنی وقتی که طلاق با درخواست زن است، در چنین حالتی در ابتدا مرد حق رجوع به زن را ندارد یعنی در ابتدای کار نمی‌تواند طلاق را به هم بزند. حال طلاق بائن خود بر دو نوع است: الف- طلاق خلع: یعنی طلاقی که زن به خاطر کراهتی که از مرد دارد و به خاطر طلاق گرفتن از مرد حاضر است مالی را به او ببخشد. ب- طلاق مبارات: یعنی زن و مرد هر دو از یک‌دیگر کراهت دارند و زن برای پایان دادن به زندگی مشترک و گرفتن طلاق،‌ مالی کمتر از مهریه‌ی خودش را به مرد می‌بخشد ) توجه داشته باشید که مقدار این بخشش مهریه توسط زن حتماً لازم نیست زیاد باشد مثلاً زن امکان دارد یک سکه از مجموع سکه‌های مهریه را ببخشد) آن‌چه که از آن به عنوان طلاق توافقی نام برده می‌شود در حقیقت جزو طلاق مبارات است.