pic/دفتر-عقد-و-عروسی565344441.jpg

در شروط دوازده‌گانه‌ی ضمن عقد شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد (که پس از ازدواج به دست آورده) به زن هست، چرا در شروط تکمیلی این شرط مجدداً گنجانده شده؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در قسمت الف شروط ضمن عقد دوازده‌گانه، برای رسیدن نصف دارایی زن به مرد شروطی گذاشته شده که عبارت است از: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه متقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق وی نبوده) اما در این‌ شرط تکمیلی، رسیدن نصف داریی به دست آمده پس از ازدواج مرد به زن هیچ شرطی ندارد و با قبول آن توسط زوج و زوجه در هر شرایطی (چه طلاق از جانب زن باشد یا مرد و چه زن از مرد تمکین کرده باشد یا نکرده باشد) هنگام طلاق نیمی از دارایی مرد که پس از ازدواج کسب کرده به زن خواهد رسید.