pic/دفتر-عقد-و-عروسی107902267.jpg

زن و شوهر حتماً باید شروط تکمیلی ضمن عقد را مطابق نمونه‌ای که داده شده قبول کرده و امضاء کنند؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

خیر. آن‌ها قادرند هیچ‌یک را امضاء نکنند و یا متن‌های پیشنهادی را برحسب توافق با نظر وکیل رسمی و اداره‌ی ثبت تغییر دهند اما باید دقت کننند که به دلیل بار قضایی و حقوقی این موضوع، هرگونه تغییری که از نظر قانونی و حقوقی کارشناسانه نباشد می‌تواند در هنگام اجرای شرط مشکلاتی را ایجاد کند.