pic/دفتر-عقد-و-عروسی1605960669.jpg

سایر شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

معنای کلی بند سایر شروط ضمن عقد: به غیر از شروط دوازده‌گانه‌ی چاپ شده در سند ازدواج، شروط زیر از طرف قوه‌ی قضاییه پیشنهاد شده و مورد قبول قوه‌ی مذکور و مراجع اجرایی هستند و زن و شوهر در صورت توافق می‌توانند هر یک از آن‌ها را در قسمت سایر شروط سند ازدواج خود بگنجانند. به این شروط اصطلاحاً شروط تکمیلی نیز گفته می‌شود. با امضای هر یک از این شروط توسط زن و مرد زوجه (زن) می‌تواند طلاق گرفته و درخواست مهریه نیز بکند. این شروط و متن پیشنهادی قوه‌ی قضاییه برای هر شرط همراه با توضیح آن به شرح زیر است: 1- شرط تحصیل. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوج زوجه را در ادامه‌ی تحصيل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخير می سازد. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند در هر مکان و در هرزمان به میل و اختیار خود به تحصیل بپردازد. 2- شرط اشتغال زوجه. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخير می کند. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند در هر مکان و در هرزمان به میل و اختیار خود در شغلی که می‌خواهد مشغول گردد. 3- شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوج به زوجه وکالت بلاعزل داد که با همه اختيارات قانونی بدون نياز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعيين مدت مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند در هر شرایط و در هرزمان به میل و اختیار خود برای هر مدتی که بخواهد به خارج از کشور مسافرت کند. 4- شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوج متعهد شد - هنگام جدایی ¬ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن- ¬ نيمی از دارایی موجود خود را ¬ -اعم از منقول و غيرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است- ¬ به زن منتقل نماید. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) پس از طلاق گرفتن از مرد (به هرعلتی که باشد فرق نمی‌کند) از طریق دادگاه دقیقاً نیمی از دارایی منقول یا غیر منقول (منقول مثل پول و غیر منقول مثل زمین) مرد را به دست خواهد آورد. 5- درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت به هر قسم طلاق- اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات- به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند در هرزمان و تحت هر شرایطی که باشد بر حسب میل خود با گرفتن مهریه و یا بدون گرفتن مهریه و با هر نوع طلاقی از انواع طلاق که در قانون ثبت است از مرد طلاق گرفته و جدا شود. 6- حق حضانت فرزندان پس از طلاق. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوجه شرط نمود که حضانت اولاد با وی باشد که زوج نیز شرط فوق را قبول نمود. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند پس از طلاق گرفتن از مرد (به هر علتی و به هر طریقی که باشد) تحت هر شرایطی سرپرستی فرزندان را به عهده بگیرد. 7- حق تعیین شهر محل سکونت. این عبارت برای درج در سند ازدواج پيشنهاد شده است: زوجه شرط نمود که حق تعیین شهر محل سکونت با وی باشد که زوج نیز شرط فوق را قبول نموده و امضاء کرد. توضیح: با توافق بر سر این شرط از طرف مرد و زن، زوجه (زن) می‌تواند در هرزمان و تحت هر شرایطی که باشد شهر محل سکونت خود و مرد را تعیین کند.