pic/دفتر-عقد-و-عروسی428419576.jpg

متن و معنای کلی بند دوازدهم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 12 شروط ضمن عقد: (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید) معنای کلی بند 11 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که اگر مرد بدون اجازه‌ی همسرش زن دیگری بگیرد، همسر مذکور حق طلاق گرفتن دارد. هم‌چنین اگر همسر به مرد اجازه دهد که زن دیگری بگیر و مرد پس از ازدواج با زنی دیگر، بین همسران خود عدالت را رعایت نکند باز همسر می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.