pic/دفتر-عقد-و-عروسی1694254510.jpg

متن و معنای کلی بند دهم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 10 شروط ضمن عقد: (در صورتی که پس از گذشتن 5 سال زوجه از شوهر خود جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود) معنای کلی بند 10شروط ضمن عقد: این بند به همان معنای ظاهری آن بوده و بیان می‌دارد که در صورت بچه‌دار نشدن از طرف مرد پس از 5 سال از عقد نکاح به دلیل ناباروری و یا عوارض جسمی، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.