pic/دفتر-عقد-و-عروسی293711626.jpg

زن چطوری باید ثابت کنه که مرد زندگی خانوادگی را ترک کرده؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

از طریق معرفی شاهدانی که به این امر در دادگاه شهادت دهند.