pic/دفتر-عقد-و-عروسی1033281951.jpg

متن و معنای کلی بند هشتم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند شماره 8 شروط عقد: (زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید) معنای کلی بند 8 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که اگر زن به دادگاه شکایت کند و ثابت شود که مرد مدت 6 ماه مداوم و یا 9 ماه غیر مداوم زندگی خانوادگی خود را بدون داشتن عذری موجه ترک کرده است، زن می‌تواند طلاق بگیرد. بررسی ادعای زن و تشخیص موجه یا ناموجه بودن عذر مرد برای ترک زندگی خانوادگی به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. دقت فرمایید که در بند 8 شروط ضمن عقد برخلاف بند 11، مدت غیبت مرد از زمان شکایت زن به دادگاه حساب نمی‌شود. هم‌چنین طبق بند 8 اگر مرد بعد از 6 ماه بازگردد ولی زن بتواند غیبت مداوم 6 ماهه‌ی او را در دادگاه ثابت کند باز می‌تواند تقاضای طلاق نماید. در شرط شماره‌ی 8 به علت غیبت توجه می‌گردد ولی در شرط شماره‌ی 11 (که توضیح آن در بخش مربوطه داده شده)توجهی به علت غیبت نمی‌شود.