pic/دفتر-عقد-و-عروسی1694546754.jpg

متن و معنای کلی بند ششم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

عقد: متن بند 6 شروط ضمن عقد: (محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد) معنای کلی بند 6 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که در صورتی که مرد در حال گذراندن محکومیت زندان به مدت 5 سال و یا بیش‌تر از 5 سال به هر علتی و از جمله ناتوانی از پرداخت جزای نقدی باشد، زن می‌تواند از طریق دادگاه تقاضای طلاق کند.