pic/دفتر-عقد-و-عروسی1779150512.jpg

آیا پس از عقد نکاح در صورت تایید دادگاه در مورد منافی بودن شغل مرد با حیثیت زن و طلاق زن، مهریه به او تعلق می‌گیره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله. مهریه ذمه‌ای است که برعهده‌ی مرد است و با درخواست زن باید توسط مرد پرداخت شود.