pic/دفتر-عقد-و-عروسی61400141.jpg

روال پی‌گیری منافی شغل مرد با حیثیت زن

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

زن نخست باید بتواند در دادگاه وضعیت و موقعیت خانوادگی خود را اثبات کند و سپس تضاد شغل همسرش با وضعیت او را برای دادگاه احراز نماید. معمولاً در چنین مواردی دستور تحقیق محلی صادر می‌شود و در صورت اثبات این امر و طی مراحل دادرسی فرصتی به مرد داده می‌شود تا شغل خود را تغییر دهد و یا در غیر این صورت، زن حق درخواست طلاق از مرد را خواهد داشت.