pic/دفتر-عقد-و-عروسی1381828331.jpg

جنون زن و حق و حقوق مرد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

طبق ماده‌ی 1122 قانون مدنی: (جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل از موجبات «حق فسخ» است( نخست توجه داشته باشید که حق فسخ با طلاق فرق دارد. قسمتی از فرق فسخ نکاح و طلاق به زبان ساده در این است که فسخ نکاح تشریفات حقوقی طلاق را ندارد و در اوایل ازدواج قابل اِعمال است، اما طلاق برای مدتی پس از ازدواج بوده و باید مراحل و تشریفات حقوقی خود را طی کند. استفاده از حق فسخ نکاح حالت فوری دارد و اگر فوراً از آن استفاده نشود این حق برای فرد از بین می‌رود. تشخیص میزان زمان این فوریت بر حسب عرف و عادت طبق نظر دادگاه مشخص می‌شود. در ضمن، در فسخ نکاح، اگر زن باکره باشد مهریه تعلق نمی‌گیرد ولی اگر باکره نباشد تمام مهریه تعلق می‌گیرد. در طلاق اگر زن باکره باشد نصف مهریه تعلق می‌گیرد و اگر باکره نباشد تمام مهریه تعلق می‌گیرد. از سوی دیگرتفاوتی که در مورد حق فسخ نکاح (به علت جنون همسر) در مورد مرد و زن وجود دارد این است که حق فسخ به علت جنون زن، در صورتی به مرد داده می‌شود که زن در حین عقد دچار جنون بوده باشد و نه بعد از عقد ( طبق ماده1124 قانون مدنی). به زبان ساده، اگر زوجه(زن) در دوران زناشویی دچار جنون بشود، مرد حق نخواهد داشت که نکاح را فسخ کند و فقط می‌تواند زن را طلاق دهد، زیرا طبق ماده‌ی 1124 قانون مدنی، عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد که آن عیب، حین‌العقد (در زمان عقد) وجود داشته باشد، اما جنون زوج (مرد)پس از نکاح‌، هم‌چنان حق فسخ را برای زوجه (زن) ایجاد می‌کند. علت امتیازی که در این‌جا به زن داده شده در این است که معمولاً اگر همسر یک مرد دچار جنون شود باز مرد می‌تواند با کار کردن از او نگهداری کند و یا در صورتی که خواست می‌تواند زن را طبق شرایط قانونی طلاق دهد. اما اگر مرد دچار جنون شود زن هیچ تکیه‌گاه و امکانی برای مراقبت از او و ادامه‌ی زندگی خود نخواهد داشت و به همین خاطر در مورد جنون همسر، حق فسخ نکاح بعد از عقد فقط به زن داده شده است.