pic/دفتر-عقد-و-عروسی1833359941.jpg

تشخیص مبتلا بودن مرد به جنون

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

این مورد را پزشکی قانونی تشخیص و به دادگاه اعلام خواهد داد.