pic/دفتر-عقد-و-عروسی2111772036.jpg

جنون مرد و شرایط حق طلاق زن

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به زبان ساده اگر جنون مرد چه به صورت مداوم (مستمر) و چه به صورت مقطعی (ادواری) وجود داشته و قابل درمان نباشد (مستقر شده باشد) زن حق فسخ نکاح و یا درخواست طلاق را خواهد داشت، اما اگر جنون مرد قابل درمان باشد زن نمی‌توند به این علت نکاح را فسخ کند یا طلاق بگیرد. توجه داشته باشید که فسخ نکاح در اوایل ازدواج قابل اِعمال است اما درخواست طلاق مدتی پس از ازدواج، لذا اگر زنی متوجه شود که همسرش مجنون است و به امید بهبود او در نزد او بماند حق فسخ نکاح را از دست داده ولی می‌تواند بعداً از طریق شروط ضمن عقد درخواست طلاق کند. نتیجه‌ی فسخ نکاح و طلاق هر دو یکسان است و عبارت از منحل شدن نکاح و جدایی مرد و زن از هم است، اما توجه داشته باشید که طلاق، یک امر حقوقی است که تشريفات خاص خود را داراست در صورتی که انجام تشریفات حقوقیِ طلاق در مورد فسخ نکاح لازم نیست و اجرا کردن مقررات مندرج در مواد 1140،1134و 1142 قانون مدني، هنگام اِعمال حق فسخ ضرورت ندارد. به زبان ساده فسخ نکاح سریع‌تر از درخواست طلاق و طلاق گرفتن انجام می‌شود البته این دو تفاوت‌های دیگری هم از لحاظ آثار حقوقی دارند.