pic/دفتر-عقد-و-عروسی1221020798.jpg

آیا زوجه (زن) می‌تونه شرط سلامتی کامل مرد را در شروط ضمن عقد قید کنه؟ طوری که با بیماری مرد بتونه فوراً امکان تقاضای طلاق داشته باشه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

بله این امر امکان‌پذیر است و در صورت توافق زوج و زوجه می‌توان آن را به سایر شروط ضمن عقد اضافه نمود.