pic/دفتر-عقد-و-عروسی117445755.jpg

عیب های زن که به مرد اجازه فسخ نکاح میدهد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

عیب‌های زن که برای مرد حق فسخ نکاح را ایجاد می‌کنند عبارتند از: -ابتلا به جذام- برص- افصاء (یکی شدن مجرای حیض و بول در اثر مقاربت(- زمین گیر بودن زن -نابینایی هر دو چشم. البته طبق ماده‌ی 124 قانون مدنی این عیب‌ها در صورتی باعث ایجاد حق فسخ برای مرد می‌شود که در هنگام عقد وجود داشته باشد نه این که بعد از عقد ایجاد شود. اگر به فرض مردی به انتخاب خانواده‌اش با خانمی که او را چندان مشاهده نکرده ازدواج کرده و متوجه بشود که زن به بیماری جذام مبتلاست، اگر این آگاهی قبل از برقراری رابطه‌ی زناشویی باشد حق فسخ ازدواج بدون پرداخت مهریه را خواهد داشت ولی اگر پس از برقراری رابطه‌ی زناشویی باشد باید تمام مهریه را بپردازد.