pic/دفتر-عقد-و-عروسی1059619678.jpg

در صورت عنن مرد (ناتوانی مرد) و درخواست طلاق از سوی زن آیا مهریه به زن تعلق میگیره؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در صورت عدم نزدیکی نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.