pic/دفتر-عقد-و-عروسی1870609934.jpg

سوءمعاشرت و سوء‌رفتار مرد و شرایط طلاق

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

خیر. تنصیف دارایی مرد (رسیدن نصف دارایی مرد به زن) فقط در حالت تقاضای طلاق از طرف مرد قابل پی‌گیری است نه تقاضای طلاق از طرف زن. یاران هم‌دل! نویسنده‌ای مشهور می‌گوید: طلاق چیزی نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد! ما در دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای پایداری پیوند آسمانی شما از صمیم قلب تلاش و دعا می‌کنیم.