pic/دفتر-عقد-و-عروسی1498728548.jpg

سوءرفتار مرد ثابت و حق طلاق زن

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

در صورت اثبات سوءرفتار مرد و طلاق زن، او می‌تواند مهریه خود را نیز مطالبه کند.