pic/دفتر-عقد-و-عروسی1156116431.jpg

محاسبه نفقه زن در دادگاه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

این مورد توسط کارشناسان انجام شده و تابع شرایط خاصی است. به تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت و موقعیت زن مانند غذا، لباس، مسکن، لوازم منزل، مخارج درمانی و بهداشتی و هر چیزی که به صورت عادت یا احتیاج، لازمه‌ی زندگی زن باشد نفقه گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر مردی که توان مالی کمی دارد با دختری از طبقه‌ی‌ مرفه ازدواج کند و مسئله‌ی درخواست نفقه پیش بیاید، کارشناس ابتدا به نیازهای زن متناسب با شأن او توجه خواهد کرد و در مرحله‌ی بعدی تا حدی وضعیت مالی مرد را نیز در نظر خواهد گرفت در هر حال اصل بر این است که مرد باید نفقه‌ی متناسب با شأن زن را به او بپردازد. برای سال 1395 نفقه ماهیانه حدود 400 هزار تومان تعیین شده بود ولی میزان دقیق آن در هر مورد توسط قاضی تعیین می‌شود.