pic/دفتر-عقد-و-عروسی2021886591.jpg

نفقه زن در مورد زمان گذشته

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

نفقه زن از تاریخ عقد نکاح به عهده‌ی مرد است و زن در صورت تمکین به شوهر و عدم پرداخت نفقه از طرف مرد می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و نفقه خود را از تاریخ عقد نکاح درخواست کند. در این مورد لازم است که زوج و زوجه و خانواده‌های آنان به این نکته توجه کنند که در صورتی که بین دو خانواده و زوج و زوجه مدتی برای نامزد ماندن و حضور زوجه (زن) در خانه‌ی پدری تعیین شود، در صورت بروز حالت درخواست نفقه‌ی زمان گذشته از سوی زوجه، احتمال دارد که طبق نظر مراجع قانونی، دوران توافق شده‌ی نامزدی، شامل لزوم پرداخت نفقه از طرف زوج (مرد) شمرده نشود. لذا یاران گرامی توجه داشته باشند که در صورت تعیین مدت زمان خاصی برای حضور زوجه در خانه‌ی پدری (تا ازدواج)، موعد پیش از ازدواج می‌تواند در تعیین تکلیف شروع تاریخ نفقه‌ی زن تاثیرگذار باشد.