pic/دفتر-عقد-و-عروسی456411970.jpg

عدم تمکین زن به مرد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به این حالت اصطلاحاً اثبات نشوز زن گفته می‌شود. نشوز يعني عصيان کردن زن نسبت به شوهر و بخشم آوردن شوي را ( معجم متن اللغه) در این حالت امکان دارد با توجه به شرایط پرونده و درخواست زوج (مرد)، دادگاه به قطع نفقه- اجازه‌ی ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد- اجازه‌ی طلاق توسط مرد با پرداخت مهریه و بدون پرداخت نصف دارایی مرد رای دهد. البته تمامی این موارد دارای شرایط و جزییاتی است که در حوصله‌ی این پرسش‌وپاسخ نیست. (به عنوان مثال مسایل مربوط به مفاد ماده 1115)