pic/دفتر-عقد-و-عروسی1507021492.jpg

آیا ترک منزل شوهر توسط زن عدم تمکین محسوب میشه؟

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

البته باید این مسئله را در ضمن کل یک پرونده مورد بررسی قرار داد، زیرا ممکن است ترک منزل شوهر توسط زن علل متعددی داشته باشد ولی در حالت کلی اگر زن بدون دلیل موجه اقدام به ترک منزل مشترک با مرد را نماید این موضوع جزو مصداق عدم تمکین عام قرار خواهد گرفت در این حالت زن ناشزه محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نخواهد یافت اما اگر زن ثابت کند که به یکی از انحاء حیثیتی، جسمی یا روانی در زمان در جریان بودن طلاق در معرض خطر می‌باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند که به خرج مرد منزل جداگانه‌ای برای او تعیین نماید. در صورت قبول تقاضای زن از طرف دادگاه، زن ناشزه به حساب نیامده و نفقه‌ی زن هم‌چنان بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.