pic/دفتر-عقد-و-عروسی1776804664.jpg

مواردی که شامل تمکین زن به مرد میشود

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

تمکین به معنای وقع گذاشتن ، فرمان بردن و اطاعت کردن است. دو نوع تمکین ضروری برای زن نسبت به مرد وجود دارد: 1- تمکین عام: یعنی زوجه (زن) موظف به پیروی نمودن و اطاعت از شوهر در امور کلی زندگی است. زیرا در اسلام و طبق قانون مدنی ایران ریاست خانواده با مرد است. 2- تمکین خاص: یعنی اطاعت کردن از نیازهای غریزی زوج (مرد) از طرف زوجه (زن). نفقه در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که نسبت به مرد تمکین داشته باشد وگرنه مرد می‌تواند در صورت عدم تمکین زن نفقه‌ی او را قطع کند. ماده‌ی 1108 ق. م: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناء كند مستحق نفقه نخواهد بود( نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که زوجه (زن) پس از عقد نکاح دارای حقی به نام حق حبس می‌‌شود. زوجه (زن) می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده است فقط تمکین خاص را انجام ندهد. عدم انجام تمکین خاص موجب محرومیت زوجه(زن) از حق دریافت نفقه نخواهد بود، ولی زن در هر حالتی موظف است که تمکین عام را در مقابل مرد انجام دهد وگرنه از گرفتن حق نفقه محروم خواهد شد. ماده 1085 قانون مدنی: (زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود( منظور از مهر حال عدم تعیین شرایط زمانی برای دریافت مهریه است.