pic/دفتر-عقد-و-عروسی1653018504.jpg

مفهوم عدم الزام و ممکن نشدن اجبار شوهر به پرداخت نفقه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

چه مفهومی داره؟ معنای عدم الزام و ممکن نبودن اجبار شوهر، همگی به معنای رد پرداخت نفقه یا ممکن نبودن پرداخت نفقه در شرایط گوناگون از طرف زوج (مرد) هستند. در چنین شرایطی زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و خواستار نفقه‌ی خود بشود (این درخواست نفقه می‌تواند شامل نفقه‌ی زمان گذشته‌ی زن نیز بشود) و اگر مرد حاضر به پرداخت نفقه نشود در نهایت دادگاه می‌تواند مرد را وادار به قبول طلاق نماید و یا خود امر طلاق را به انجام برساند.