pic/دفتر-عقد-و-عروسی1077825860.jpg

نفقه

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت و موقعیت زن مانند غذا، لباس، مسکن، لوازم منزل، مخارج درمانی و بهداشتی و هر چیزی که به صورت عادت یا احتیاج، لازمه‌ی زندگی زن و فرزند باشد نفقه نامیده می‌شود.