pic/دفتر-عقد-و-عروسی2015918868.jpg

متن ومعنای کلی بند 1 شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن بند 1 شروط ضمن عقد: (استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد( معنای کلی بند 1 شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که در صورتی که مرد به مدت 6 ماه خرجیِ زن را ندهد و نیز سایر حقوق واجب او را رعایت نکند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در صورت اثبات ادعای زن، دادگاه مرد را وادار به پرداخت نفقه خواهد کرد و اگر باز هم مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند طلاق بگیرد.