pic/دفتر-عقد-و-عروسی2122623044.jpg

متن و معنای کلی قسمت ب شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

متن قسمت ب شروط ضمن عقد : (ضمن عقد نکاح/ عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با توکیل غیر داد که مواد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طر ف او قبول نماید) معنای کلی قسمت ب شروط ضمن عقد: این بند به این معنا می‌باشد که در صورت تحقق شرایط شروط ضمن عقد، (که متن و توضیح هریک در ادامه خواهد آمد) زن ازطرف مرد وکالت دارد به صورت شخصی و یا با تعیین فردی دیگر به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه نماید و در صورتی که ادعایش ثابت شود طلاق بگیرد. توجه داشته باشید که بند ب یک بند جدا از شروط دوازده‌گانه نیست. یعنی در صورتی که زوج و زوجه بخواهند یک یا چند یا تمام دوازده شرط عقد را امضاء کنند، ابتدا باید بند ب را حتماً امضاء کرده باشند.