pic/دفتر-عقد-و-عروسی1135861563.jpg

عقد خارج لازم

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

به بیانی ساده‌، عقد خارج لازم تضمینی برای عدم فسخِ (عدم برهم زدنِ) "عقد نکاح" از سوی طرفین است که بنا بر قوانین فقهی لازم است جدا از عقد نکاح منعقد شود و لذا شما (زوج و زوجه) همراه با عقد نکاح می‌پذیرید که به خودی خود، حق فسخ آن تعداد از تعهدات مندرج در این عقد نکاح را که می‌پذیرید نخواهید داشت.