pic/دفتر-عقد-و-عروسی428169231.jpg

عقد نکاح

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

کلمه‌ی نکاح به معنای زناشویی است و عقد نکاح، عقدی است که طبق آن مرد و زن به قصد تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یک‌دیگر متحد می‌گردند.