pic/دفتر-عقد-و-عروسی802936269.png

فرم شروط ضمن عقد

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

فرم شروط ضمن عقد که از سوی دفتر ازدواج آیین مهر و وفا خدمتتان ارایه می‌شود دارای دو قسمت الف و ب- 12 بند- سایر شرایط- میزان مهریه و قسمت مشخصات و محل امضای زوج و زوجه و محل امضای ولی زوجه می‌باشد.