pic/دفتر-عقد-و-عروسی90433284.jpg

اجازه پدر برای ادواج دختر

نوشته شده : مدیریت تحریریه21 June 2017

طبق ماده‌ی ١٠٤٣ قانون مدنی: (نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید( در ضمن توجه فرمایید که از نظر شرعی اکثر فقها اجازه‌ی پدر برای ازدواج دختر را احتیاط واجب ذکر کرده‌اند. یاران دلنواز! نویسنده‌ای شهیر می‌گوید: هرگز این 4 چیز را در زندگی نشکنید: اعتماد، قول، رابطه و قلب. زيرا وقتي که این‌ها مي‌شكنند صدا ندارند، اما درد بسياري دارند. دفتر ازدواج آیین مهر و وفا برای تک تک لحظات زندگی مشترک شما بهترین آرزوها را دارد. خوشبخت باشید.